Leefbaarheid 2012


Pijltje links boven is terug naar de vorige pagina


Hieronder correspondentie van de Gemeente Sittard-Geleen over de Leefbaarheidsagenda.
Dit betreft een aanvulling op de stukken van 2012. De datum van deze mail is 01 Mei 2013.

Werkateliers leefbaarheidagenda gemeente Sittard-Geleen voorjaar 2012 Hoe verder?
In februari, maart en april heeft de gemeente Sittard-Geleen 12 werkateliers georganiseerd voor alle wijken van de stad. Gesproken is over de toekomstige mogelijkheden en knelpunten op het gebied van leefbaarheid in de wijk.
Centrale vraag was: wat kunnen we de komende jaren al doen om ervoor te zorgen dat de wijken ook in 2025 leefbaar zijn? En welke actieve rol kunnen bewoners daarin vervullen?
Verslagen beschikbaar
Van alle bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt. Deze zijn vanaf nu beschikbaar op www.sittard-geleen.nl/leefbaarheid. Daarnaast vindt u er ook de presentaties met de stellingen en alle getoonde filmpjes.
Hoe nu verder?
De resultaten van de werkateliers worden samen met de uitkomsten van het leefbaarheidonderzoek en de concept leefbaarheidagenda aangeboden aan de gemeenteraad. In juni houdt de gemeenteraad een werksessie om alle informatie te delen en bundelen.
Uiteindelijk zal de gemeenteraad de leefbaarheidagenda 2025 vaststellen. Input uit de werkateliers kan mogelijk ook terecht komen in de stadsdeelprogramma’s of zelfs in kleinere uitvoeringsprojecten.